หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
นายอุดม นวมจิตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
ว่าที่ ร.ต. อุดท วงษ์ศิลป์
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 
 
 


 
ว่าที่ ร.ต.อุดม วงษ์ศิลป์
ปลัดเทศบาล
 


 
นางพิมพ์ใจ ยกย่องกุล
รองปลัดเทศบาล
รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


 
-
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


 
นางสาวสุมามาลย์ ผ่องกาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 


 
-
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


 
นายประสิทธิ์ แฉล้มวงษ์
เจ้าพนักงานป้องกัน


นายกนกศักดิ์ พรหมเมศร์
นิติกร


นายธีระยุทธ สิมาฉายา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางพัชรินทร์ เสนกระจาย
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาววณิชยา ชื่นชมพุทธ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกชพรรณ ศุขพงษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวศิริพร แย้มสรวล
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699-008