หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
นายอุดม นวมจิตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
ว่าที่ ร.ต. อุดท วงษ์ศิลป์
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 

หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


 
ว่าที่ ร.ต.อุดม วงษ์ศิลป์
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
 


 
นางพิมพ์ใจ ยกย่องกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลไชโย


 
นางสาวสุมามาลย์ ผ่องกาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวมณีรัตน์ รวยลาภ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวิชัย สุขเลี้ยง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายกันตพัฒน์ ทองคำสุก
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางมณีรัตน์ พลอยดี
ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699-008