หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
ว่าที่ ร.ต. อุดท วงษ์ศิลป์
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 

แผนป้องกันปราบปรามทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการอบรมด้านวินัย และคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาลตำบลไชโย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
โครงการเครือข่ายเทศบาลตำบลไชโยโปร่งใสร่วมใจต้านทุจริต62 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะและเป็นแบบอย่างที่ดีของเทศบาลตำบลไชโย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (๖ เดือนแรก) ของเทศบาลตำบลไชโย [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลไชโย [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลไชโย 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 93  
 
คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๐ [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 124  
 
  (1)     2      3   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699-008