หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
" เทศบาลรุ่งเรือง     บ้านเมืองน่าอยู่
ดูแลสิ่งแวดล้อม     มีความพร้อมทางการศึกษา
ชาวประชามีส่วนร่วม "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลไชโย
นายอุดม นวมจิตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชโย
พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริฯ
วัดสระเกษ
มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮึม
มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี
วัดมหานาม
สถานที่สำคัญในตำบลไชโย
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ในชุมชน
ว่าที่ ร.ต. อุดท วงษ์ศิลป์
ปลัดเทศบาลตำบลไชโย
กระสอบทรายนวัตกรรมใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
www.chaiyo.go.th
เทศบาลตำบลไชโย
1
2
3
4
5
 

แผนป้องกันปราบปรามทุจริต
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๐ [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เทศบาลตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
โครงการร่วมทำความดีเพื่อสร้างสรรค์สังคม [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้กฎหมาย และประชาธิปไตยแก่ประชาชนเบื้องต้น [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลไชโย ประจำปี 2560 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลไชโย 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยววกับการจัดกาข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาาลตำบลไชโย [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-699-008