หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.chaiyo.go.th/orgch...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.chaiyo.go.th/board... https://www.chaiyo.go.th/membe... https://www.chaiyo.go.th/staff... https://www.chaiyo.go.th/staff...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.chaiyo.go.th/proje... https://www.chaiyo.go.th/duty....
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.chaiyo.go.th/proje... https://www.chaiyo.go.th/proje...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.chaiyo.go.th/conta...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.chaiyo.go.th/law.p... https://www.chaiyo.go.th/law_m... https://www.chaiyo.go.th/law_o... https://www.chaiyo.go.th/proje...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.chaiyo.go.th/news_... https://www.chaiyo.go.th/news_... https://www.chaiyo.go.th/news_...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.chaiyo.go.th/ https://www.chaiyo.go.th/webbo...
o9 Social Network https://www.chaiyo.go.th/home https://www.facebook.com/Chaiy...
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.chaiyo.go.th/proje...
 
  (1)     2      3      4      5