[1] 2 3

นายอมรินทร์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายอมรินทร์ ชาแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบล สายทอง
จังหวัด อ่างทอง


นายอำนาจขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายอำนาจ สมบุญทวงษ์
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นางกาญจนาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางกาญจนา เพาะปลูก
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นางสาวคุณากรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวคุณากร โตเกิด
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นางพิศสมัยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางพิศสมัย สรอยทอง
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นางสาวอิสรัย์ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวอิสรัย์ ทองสุข
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นางรักคนึงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางรักคนึง พรมศรี
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นางนันทาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางนันทา รัศมี
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นายสาทิตขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสาทิต นาคน้อย
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นายชาญชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายชาญชัย หุนสวัสดิ์
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นางสาวประพีร์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวประพีร์ สกลรักษ์
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นางอุบลรัตน์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางอุบลรัตน์ แสวงผล
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นางสาวปภัชษาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวปภัชษา ยิ่งยงวรชัย
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นายสง่าขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสง่า ธีระนิธิ
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นางจรีพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางจรีพร มาลัยศรี
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นางจิรวรรณขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางจิรวรรณ มีป้อง
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นายนภดลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายนภดล สถาวร
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นายรุ่งขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายรุ่ง วรรณดิษฐ์
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นายวินัยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายวินัย สมบุญทวงษ์
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นายรุ่งขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายรุ่ง วรรณดิษฐ์
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นายสุชาติขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสุชาติ นิ่มกุล
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นางสาวชลลดาขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวชลลดา พลพันธ์
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นายเกรียงไกรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายเกรียงไกร พึ่งกัน
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


นายตรีรัตน์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายตรีรัตน์ พึ่งเนตร
เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย
จังหวัด อ่างทอง


วารุณีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วารุณี อำพะสุโร
องค์การบริหารส่วนตำบล สายทอง
จังหวัด อ่างทอง


นันท์นภัสขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นันท์นภัส วิเศษสิทธิกุล
เทศบาลตำบล บางจัก
จังหวัด อ่างทอง

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
71
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
เทศบาลตำบล ไชโย
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร